Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan

Paper

ID Title Author Type Year Detail
1 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: การคํานวณหาค่าของผลการยกกําลังใด ๆ ของจํานวนสองหลัก Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2018
2 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ความสัมพันธ์ของผลบวกของสามจำนวน จำนวนสามชุดที่หลักมากที่สุดเป็นเลขโดด 2, 3, 7 1, 5, 6 และ 4, 8, 9 ตามลำดับ Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2016
3 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลหารของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 1 ด้วยจำนวน 37 และ เลขโดด 3 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2016
4 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของเลขโดด 8 กับจำนวนที่เลขเรียงกันลดลงไปทางขวาจากเลขโดด 8 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2015
5 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลต่างของจำนวนเศษเหลือที่ประกอบด้วยสองจำนวนเต็มกับพหุคูณของเลขโดด 9 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2015
6 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนที่มีเลขโดดทุกหลักเป็นเลข 1 กับจำนวนที่มีเลขโดดทุกหลักเป็นเลข 1 ยกเว้นหลักแรกและหลักสุดท้ายเป็นจำนวนหลักของเลข 1 ในจำนวนแรก Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2015
7 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลบวกของพหุคูณของ 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ทางซ้ายและขวาเข้าสู่เลขกึ่งกลาง และจำนวนที่เลขที่เรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ที่กึ่งกลางไปทางซ้ายและขวา Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2015
8 ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลบวกของพหุคูณของ 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ทางซ้ายและขวาเข้าสู่เลขกึ่งกลาง และจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1ที่กึ่งกลางไปทางซ้ายและขวา Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2015
9 พีชคณิตนามธรรม 1 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
10 ความสวยงามวางนัยทั่วไป:ผลคูณของ 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยพหุคูณของ 3 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
11 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของสองจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
12 ความสวยงามวางนัยทั่วไป:ผลบวกของกำลังสองของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 3 กับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 2 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
13 ความสวยงามวางนัยทั่วไป:ผลคูณของจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคี่กับเลขโดด 9 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
14 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: พหุคูณของเลขโดด 9 ด้วยจำนวนที่เลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวากับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 8 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
15 ความสวยวางนัยทั่วไป:พหุคูณของจำนวนที่ทุกหลักเป็นจำนวนเต็มเดียวกัน ยกเว้นหลักแรก และหลักสุดท้ายเป็นเลขโดด 1 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
16 ความสวยงามวางนัยทั่วไป : การเริ่มต้นของริงของจำนวนเศษเหลือ Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
17 ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของสองจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
18 ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
19 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: พหุคูณของจำนวนที่ทุกหลักเป็นจำนวนเต็มเดียวกัน ยกเว้นหลักแรกและหลักสุดท้ายเป็นเลขโดด 1 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
20 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 1 กับพหุคูณของเลขโดด 9 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
21 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ความสัมพันธ์ทางพีชคณิตระหว่างจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจากเลขโดด 1 ไปทางขวากับจำนวนที่เลขเรียงกันลดลงจากเลขโดด 9 ไปทางขวา Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
22 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของเลขโดด 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคู่ Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
23 ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของเลขโดด 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยเลขคู่ Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
24 ความสวยงามวางนัยทั่วไป:ผลบวกของพหุคูณของ 9 จำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจาก 1 ทางซ้ายและขวาเข้าสู่เลขกึ่งกลางไปทางซ้ายและขวา Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
25 ความสวยงามวางนัยทั่วไป:ผลคูณของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 2 กับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 5 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2014
26 ความสวยงามวางนัยทั่วไป:มหัศจรรย์พหุคูณของ 1089 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
27 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของ 76923 กับพหุคูณของ 13 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
28 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: รูปสามเหลี่ยมปาสกาลกับผลการยกกำลังของเลข 11 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
29 ความสวยงามวางนัยทั่วไป : จำนวนหลายหลักที่ประกอบด้วยเลขโดด 0, 1 และ 9 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
30 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: การเริ่มต้นของกรุปของจำนวนเศษเหลือ Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
31 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 9 กับจำนวนเต็มบวกใด ๆ Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
32 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
33 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: การนิยามจำนวนหลายหลักที่แต่ละหลักเป็นจำนวนเต็ม Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
34 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
35 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: จำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 1 และสมการเชิงเส้น Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
36 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนเต็มใด ๆ กับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นจำนวนเต็มเดียวกัน Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
37 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลการยกกำลังสองของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 9 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
38 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจากเลข 1 ไปทางซ้ายกับเลข 9 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
39 ความสวยวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนเต็มใด ๆ กับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นจำนวนเต็มเดียวกัน Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2013
40 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวน 143 กับจำนวนเต็มบวกที่หารลงตัวด้วยจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลขโดด 7 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2012
41 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลบวกของผลการยกกำลังสองของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 กับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 6 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2012
42 Generalized beauty: The square of the number of digits as 1 at all Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2012
43 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2012
44 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 9 กับจำนวนหนึ่งหลัก Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2012
45 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลการยกกำลังสองของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 3 (เลข 6) ยกเว้นหลักหน่วยเป็นเลข 4 (เลข 7) Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2012
46 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: ผลคูณของจำนวน 12345679 กับจำนวนเต็มบวกที่เลข 9 หารลงตัว Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2012
47 ความสวยงามวางนัยทั่วไป: การยกกำลังสองของจำนวนที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Assoc. Prof. Dr. Aiyared Iampan Journal 2011